ภาพงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ปี 2563 / วันที่ 29 เมษายน 2563